Privatumo politika

Bendra informacija

Ričardo Luščinskio Individuali veikla (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine – meraom.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti svetainėje pateiktą turinį.
Nurodydamas savo asmens duomenis ir naudodamasis meraom.lt internetinio katalogo paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

meraom.lt

Tai elektroninis katalogas / parduotuvė kurioje parduodama nauja ar naudota kompiuterinė technika, kompiuteriai, jų komponentai ir kita.

Svetainėje galima peržiūrėti katalogo prekes, užsisakyti jas, peržiūrėti teikiamas paslaugas ir užsisakyti reikiamą komponentą.

Renkami duomenys

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir suteikti paslaugas. Norint pirkti ar užsisakyti paslaugas, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją.
Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat Duomenų valdytojas negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. Duomenų valdytojas, meraom.lt svetainėje parduodant prekes ir teikiant paslaugas, renka šiuos asmens duomenis:

# Vardas;

# Pavardė;

# El. pašto adresas;

# Telefono numeris;

# Adresas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais;

# Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;

# Tiesioginės rinkodaros ir marketingo tikslais;

# Vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Duomenų valdytojas tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Duomenų saugojimo terminas

meraom.lt svetainėje Jūsų Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Klientui atsisakius meraom.lt paslaugų, Duomenų valdytojas ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

# Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

# Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

# Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

# Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

# Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

# Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

# Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu, nurodytu šio teksto apačioje arba skambinti telefonu ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir / arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu; paštu; el. paštu, nurodytu šio teksto apačioje. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  1. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į meraom.lt el. paštu info@meraom.lt.
  2. Nepavykus išspręsti klausimo su meraom.lt, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ada.lt (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

  1. Siekiant pagerinti lankymąsi meraom.lt internetiniame kataloge, svetainė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
  2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje bei daugiau sužinoti apie svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. meraom.lt slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
  3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau tai gali turėti įtakos svetainės veikimui ir greičiui.

Baigiamosios nuostatos

  1. meraom.lt Privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
  2. Duomenų valdytojas pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl klientų prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Atnaujinta 2021-09-01